COGNITIEF ASPECT

Het cognitief aspect – hoe verkent het kind de wereld om zich heen?

.
Er is een gestandaardiseerde onderverdeling gemaakt die gerelateerd is aan de ontwikkelingsfasen van Piaget en de standaardisatie van Kamp, waarbij leeftijdovereenkomstige kenmerken verwijzen naar een gemiddelde, onder- of bovengemiddelde cognitie.

Ook is er internationaal, is samenwerking met internationale hoogbegaafdheidsorganisaties, een aparte signaleringslijst hoogbegaafdheid ontwikkeld gebaseerd op de theorie van Renzulli, Kieboom, Silverman, Dabrowski en Piechowski.
.
Piaget
De signalering richt zich op het cognitief functioneren van het kind, waarbij ook het ruimtelijk vermogen is meegenomen, een van de aspecten van intelligentie. Piagets opvatting was dat abstract denken gebaseerd kan zijn op zowel visueel als verbaal denken. Hierdoor is er een verband te leggen met het Wereldspel. Daarbij bestaat gedrag uit zowel cognitieve als affectieve aspecten. Of je nu hoog- of laagintelligent bent: affectieve factoren spelen altijd als drijfveer een rol. Door affectieve belemmeringen kan een intelligent kind niet als zodanig herkend worden.

Kamp
Het ruimtelijk-organisatorisch omgaan met het Wereldspelmateriaal vergelijkt Kamp bij kinderen in de leeftijd van 3 jaar tot en  met 10+.  Dit levert een standaardisatie op van 5 leeftijdsgroepen met bijbehorende bouwniveaus.

Lahpor-Pluymakers
In 1979 legt Marianne Lahpor-Pluymakers een relatie met de niveaus van handelen in het Wereldspel en indicaties omtrent aanwezige cognitieve ontwikkeling en capaciteiten van kinderen. Zij werkt jarenlang samen met Prof. dr. P. Span en begeleidde vele hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs met inzet van het Wereldspel en het `compacten` van lesstof.
.
Begaafdheid
Veel (hoog)begaafde leerlingen hebben door hun voorkeur voor het snelle, associatieve visuele denken grote moeite met de verbale leerstrategie die school vraagt. Onderpresteren, thuisonderwijs, faalangst en gevoelens van frustratie zijn maar een paar zaken die schrikbarend toenemen. Het is niet voor niets dat er zoveel organisaties en praktijken zijn die begaafde jongeren begeleiden bij het leren en welbevinden..
.

Alternatief instrument
Officiële intelligentietesten, zoals de WISC V en RAKIT-2, zijn gebaseerd op verbale interactie. Spreken, lezen en luisteren zijn een voorwaarde om de vragen te beantwoorden. Ook zijn deze testen veelal cultuurgebonden. Wereldwijd is men op zoek naar een alternatief instrument waar taal en cultuur geen rol spelen. Het Wereldspel geeft non-verbaal en los van cultuur inzicht in cognitieve capaciteiten. Geen IQ score in cijfers, zoals gebruikelijk is, maar een leeftijdovereenkomstige indicatie en eventuele verwijzingen naar hoogbegaafdheid.

Wetenschappelijk onderzoek
Begin 2020 startte er vanuit de Radboud Universiteit en in samenwerking met internationale hoogbegaafdheidsorganisaties een wetenschappelijk onderzoek: `Characteristics of giftedness: A theoretical background for assessing children with the World Game` onder leiding van prof. Dr. E.H. Kroesbergen.

Een eerste oriënterende fase in het voorjaar van 2020 liet voldoende bevestiging zien om door te gaan en uiteindelijk te komen tot een gestandaardiseerde signalering hoogbegaafdheid met het Wereldspel. Het onderzoek is op dit moment in volle gang.