DIAGNOSTICEREN

DIAGNOSTICEREN
De 2-daagse module DIAGNOSTICEREN is onderdeel van de EXPERT opleiding. Om deel te kunnen nemen aan deze module, is het volgen vooraf van de studiedagen SIGNALEREN en DIDACTIEK vereist.

Middels een cv-screening wordt gekeken of er voldoende basis is om mee te doen aan deze module. Deelname is bedoeld voor leerkrachten (IB/RT), orthopedagogen, logopedisten en andere onderwijsprofessionals, die bekend zijn met het afnemen van didactische toetsen en het begeleiden van (zorg)leerlingen.

Inhoud
De module DIAGNOSTICEREN leidt op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) en Kleuteronderzoek. Specifieke aandacht deze dagen gaat naar het signaleren van het cognitieve niveau met het Wereldspel. Al het toetsmateriaal is inbegrepen. De module beslaat twee aaneengesloten dagen en een afsluitend theorie examen met daarnaast een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een IOO. Naast theoretische kaders wordt gebruik gemaakt van casuïstiek en praktische oefeningen.

Een IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het signaleren met het Wereldspel. Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er wel/geen relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor de visuele leerstrategie in combinatie met onvoldoende verbale capaciteiten. Er wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel en een didactisch en pedagogisch onderzoek dat zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces. Een IOO is een zinvol en preventief instrument dat kan dienen als aanzet tot eventueel verder diagnostisch onderzoek en/of begeleiding.

Om voor certificering in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht en een voldoende resultaat van het theorie en praktijkexamen.

De gehele opleiding EXPERT is geregistreerd bij Lerarenportfolio voor 80 RU en bij SKJ voor 52.5 punten.

Aansluiting als EXPERT
Indien u tevens de modules DIDACTIEK, visueel leren en SIGNALEREN met het Wereldspel heeft gevolgd, komt u in aanmerking voor de bevoegdheid van EXPERT en registratie als professional in ons register voor de resterende duur van het lopende licentiejaar. Zie voor meer informatie de opleiding EXPERT.

Inhoud module DIAGNOSTICEREN:
1. Wereldspel  – Cognitieve aspect
-Herkennen van de cognitieve capaciteiten met het Wereldspel
-Praktijkvoorbeelden aan de hand van meerdere casussen.

2. Pedagogisch/Didactisch Onderzoek (IOO)
-Het afnemen van pedagogisch/didactische toetsen (inbegrepen) voor Kleuters, PO en VO op het gebied van o.a: lezen (fonologisch en lexicaal), rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, geheugen (auditief, visueel en kinesthetisch), leerstijlen, cognitie, ruimtelijk inzicht, schrijven en oog-volgbeweging.
Deze gegevens behoren bij het Individueel Onderwijskundig Onderzoek dat afgenomen kan worden bij jeugd tot 15 jaar.

3. Verslag
-Het leren vastleggen van de onderzoeksgegevens in een compleet verslag voor ouders/school.
-Het geven van gerichte adviezen, handreikingen en evt. doorverwijzingsadvies.

4. Achtergrond en theorie
-Inzicht in de kenmerken van het visuele denken in relatie tot leer- en gedragsproblemen zoals: faalangst, dyslexie, ADHD, ASS, Hoogbegaafdheid.

Onze opleidingen worden op verschillende locaties aangeboden door zelfstandig werkende en bevoegde opleiders.

LET OP: Bij te weinig deelnemers geven wij u, uiterlijk 2 weken voor aanvang, de keuze om uw deelname door te schuiven naar de eerstvolgende datum op dezelfde locatie, of de opleiding op een andere locatie te volgen.

Vereisten:  Certificaat modules SIGNALEREN + DIDACTIEK, plus toestemming middels cv screening
Data: Zaterdag 13 januari + zaterdag 20 januari + examen op zaterdag 2 maart 2024 in Oude Wetering
Vrijdag 23 februari + vrijdag 8 maart + examen op vrijdag 3 mei 2024 in Venlo
Woensdag 27 maart + woensdag 3 april + examen op woensdag 15 mei 2024 in Wageningen
Maandag 15 april + dinsdag 16 april  + examen op maandag 3 juni 2024 in Castricum
Vrijdag 31mei + zaterdag 8 juni + examen op zaterdag 28 september 2024 in Oude Wetering
Dinsdag 15 oktober + woensdag 16 oktober + examen op 9 januari 2025 in Venlo
Dinsdag 22 oktober + woensdag 23 oktober 2024 + examen op 10 januari 2025 in Wageningen
Woensdag 6 november + donderdag 7 november 2024 + examen op maandag 20  januari 2025 in Castricum
Vrijdag 17 januari + zaterdag 25 januari + examen op zaterdag 22 maart 2025 in Oude Wetering
Tijd: 09:30 – 16:00 uur
Kosten: € 1.500,-   Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
inclusief alle didactische toetsen/scorebladen/kleutertoets
handleiding `Diagnosticeren Beelddenken`, verslaglegging en licentie EXPERT
koffie/thee/fris, lunch

LET OP: De complete opleiding EXPERT kost bij betaling ineens €2500,-. Dit is een besparing van €363,- in vergelijking met losse deelname van alle modules.

De complete opleiding EXPERT (onderzoek) en de opleiding tot trainer LEREN LEREN Methode (behandeling) vullen elkaar zinvol aan. Informeer naar de mogelijkheid van korting bij een combinatieboeking.