Diagnosticeren in Oude Wetering

 

DIAGNOSTICEREN
De 2-daagse module DIAGNOSTICEREN is onderdeel van de EXPERT opleiding. Om deel te kunnen nemen aan deze module, is het volgen vooraf van de studiedagen SIGNALEREN en DIDACTIEK vereist.

Middels een cv-screening wordt gekeken of er voldoende basis is om mee te doen aan deze module. Deelname is bedoeld voor leerkrachten (IB/RT), orthopedagogen, logopedisten en andere onderwijsprofessionals, die bekend zijn met het afnemen van didactische toetsen en het begeleiden van (zorg)leerlingen.

Inhoud
De module DIAGNOSTICEREN leidt op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) en Kleuteronderzoek. Specifieke aandacht deze dagen gaat naar het signaleren van het cognitieve niveau met het Wereldspel. Al het toetsmateriaal is inbegrepen. De module beslaat twee aaneengesloten dagen en een afsluitend theorie examen met daarnaast een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een IOO. Naast theoretische kaders wordt gebruik gemaakt van casuïstiek en praktische oefeningen.

Een IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het signaleren met het Wereldspel. Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er wel/geen relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor de visuele leerstrategie in combinatie met onvoldoende verbale capaciteiten. Er wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel en een didactisch en pedagogisch onderzoek dat zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces. Een IOO is een zinvol en preventief instrument dat kan dienen als aanzet tot eventueel verder diagnostisch onderzoek en/of begeleiding.

Om voor certificering in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht en een voldoende resultaat van het theorie en praktijkexamen.

De gehele opleiding EXPERT is geregistreerd bij Lerarenportfolio voor 80 RU en bij SKJ voor 52.5 punten. Ook is de opleiding opgenomen in het STAP-register. U kunt daarmee € 1000,- subsidie aanvragen.

Aansluiting als EXPERT
Indien u tevens de modules DIDACTIEK, visueel leren en SIGNALEREN met het Wereldspel heeft gevolgd, komt u in aanmerking voor de bevoegdheid van EXPERT en registratie als professional in ons register voor de resterende duur van het lopende licentiejaar. Zie voor meer informatie de opleiding EXPERT.

Inhoud module DIAGNOSTICEREN:
1. Wereldspel  – Cognitieve aspect
-Herkennen van de cognitieve capaciteiten met het Wereldspel
-Praktijkvoorbeelden aan de hand van meerdere casussen.

2. Pedagogisch/Didactisch Onderzoek (IOO)
-Het afnemen van pedagogisch/didactische toetsen (inbegrepen) voor Kleuters, PO en VO op het gebied van o.a: lezen (fonologisch en lexicaal), rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, geheugen (auditief, visueel en kinesthetisch), leerstijlen, cognitie, ruimtelijk inzicht, schrijven en oog-volgbeweging.
Deze gegevens behoren bij het Individueel Onderwijskundig Onderzoek dat afgenomen kan worden bij jeugd tot 15 jaar.

3. Verslag
-Het leren vastleggen van de onderzoeksgegevens in een compleet verslag voor ouders/school.
-Het geven van gerichte adviezen, handreikingen en evt. doorverwijzingsadvies.

4. Achtergrond en theorie
-Inzicht in de kenmerken van het visuele denken in relatie tot leer- en gedragsproblemen zoals: faalangst, dyslexie, ADHD, ASS, Hoogbegaafdheid.

Let op: Onze opleidingen worden op verschillende locaties aangeboden door zelfstandig werkende en bevoegde opleiders.

Wereldspel DIAGNOSTICEREN (module EXPERT Opleiding)

Datum

jan 17 - 25 2025

Tijd

09:30 - 16:00

Kosten

€1.500,00

Locatie

Oude Wetering
Watergang 1B
Categorie

Organisator

Brigitte Lebbink
Telefoon
06 498 942 71
Email
brigitte@eigenwijsleren.nl
Ga naar de inhoud