HET WERELDSPEL ONDERZOEK

Het Ojemann Wereldspel onderzoek

Het onderzoek met het Ojemann Wereldspel wordt individueel afgenomen in een rustige ruimte op een speciaal daarvoor gereedstaande lege tafel en neemt slechts enkele minuten tijd van de leerling in beslag. De onderzoeker zit tegenover het kind en legt het materiaal op een grote hoop op tafel.

Als eerste bekijkt de onderzoeker samen met de leerling de verschillende categorieën van het Ojemann Wereldspel. Daarna krijgt het kind de opdracht om een dorp te bouwen. Ook zonder verbale opdracht nodigt het materiaal als vanzelf uit om een dorp of kleine stad te bouwen.

De onderzoeker noteert de begintijd en het kind start met bouwen. Tijdens het bouwen wordt er in principe niet gesproken. De onderzoeker observeert en noteert wat er gebeurt.

Als het dorp klaar is (tussen 5 – 15 minuten), mag het kind over zijn dorp vertellen. Ook dit wordt, samen met de duur van bouwen, genoteerd. Dan is het feitelijke onderzoek met het Wereldspel beëindig en verlaat het kind de ruimte. Het beoordelen door de onderzoeker gebeurt achteraf aan de hand van notatie- en scoreformulieren.

Om te zien of bepaalde signalen structureel zijn, bouwt de leerling twee weken later nogmaals een dorp. De gegevens die naar voren komen uit beide bouwwerken zijn zeer waardevol voor zowel ouders, leerkracht en de leerling zelf.

Altijd in combinatie met andere onderzoeksgegevens
Het onderzoek met het Ojemann Wereldspel is een aanvulling op reeds eerder verkregen didactische en/of psychologische onderzoeksgegevens. Het Ojemann Wereldspel wordt nooit los afgenomen. Een afname met het Wereldspel alleen, zonder verdere didactische of psychologische onderzoeksgegevens, levert geen valide signalering op.

Onderwijsprofessionals combineren het Ojemann Wereldspel met de pedagogisch didactische gegevens van het kind. Zorgprofessionals combineren het met de psychologische gegevens.

Vroegtijdig (h)erkennen belangrijk
Middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) inclusief Wereldspel-afname krijgen ouders, leerkracht en de leerling zelf zicht op de hiaten in het leerproces en het, vaak daaraan gerelateerde, welbevinden. Het uitgebreide IOO-verslag is een zinvol handvat voor verder onderzoek, begeleiding en/of handelingsplan.

Indien er sociale en/of emotionele zaken spelen, heeft dat directe invloed op het welbevinden en het leerproces van de leerling. Stress, onzekerheid, frustratie of communicatieproblemen hebben een oorzaak, maar vooral een gevolg. Wie stress ervaart, blokkeert bij het rekenen (nog niet zo zeer op taal). Wie boos is, protesteert en heeft geen ruimte om te laten zien wat hij/zij werkelijk kan. Het is zo zinvol om met het Ojemann Wereldspel non-verbaal te signaleren dat er iets speelt. In combinatie met de schoolresultaten kan een onderzoeker met ouder(s), team, vertrouwensarts en/of de leerling zelf het gesprek aangaan om zo gerichte professionele hulp en/of begeleiding in te schakelen.

Leerlingen die een grote voorkeur (blijven) houden voor de visueel-ruimtelijke informatieverwerking (strategie) en het verbaal-volgorderlijke denken niet voldoende (kunnen) inzetten, hebben het moeilijk op school. Het analytische leren gaat moeizaam en er ontstaan vaak specifieke (leer)problemen op het gebied van automatiseren, fonologie, analyse, leren lezen, tekstbegrip, spelling en plannen. Vaak geen onwil, maar onmacht, waardoor ze het visueel-ruimtelijke denken als houvast vasthouden. Denk aan situaties van dyslexie, concentratieproblemen, TOS, beelddenken, maar zeker ook zwak of geen onderwijs.
Ook de snelle, slimme denkers (begaafde leerlingen) blijven bij voorkeur hun visuele leerstrategie inzetten. Met snel en associatief denken redden ze het op de basisschool. Automatiseren vinden ze niet nodig. Ze beseffen niet dat dit uiteindelijk tegen hen gaat werken in het voortgezet onderwijs, waar lesstof zich uitbreidt en verbale capaciteiten nodig zijn. Denk aan juiste spelling van vreemde talen (in plaats van scannend lezen) en het plannen van huiswerk. Je ziet dan dat er op een gegeven moment (vaak 3 havo / 4 vwo) een grens wordt bereikt van wat het werkgeheugen aankan.

Aanvragen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek met Wereldspel
Een IOO met Wereldspel kan aangevraagd worden door ouders of door school bij een van onze zelfstandig werkende Expert-professionals die bevoegd zijn om, in samenspraak met ouders en school een IOO af te nemen. Communicatie tussen school en ouder(s) is noodzakelijk, maar de opdrachtgever is en blijft eigenaar van het verslag.

Na een vrijblijvend intake-gesprek waarin gekeken wordt of een IOO wenselijk en zinvol is, wordt een eventuele afspraak gemaakt. De gehele procedure van een IOO neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met de leerling zelf ongeveer twee à drie uur duurt. Van het afgenomen onderzoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met de opdrachtgever (ouders of school) wordt doorgesproken. (Let op: de kosten voor onderwijskundige onderzoeken worden wettelijk niet vergoed door zorgverzekeringen.)

Een IOO bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Het Ojemann Wereldspel onderzoek, waarin de drie aspecten (informatieverwerking, cognitie en welbevinden) naar voren komen.
  2. Het didactisch onderzoek, waarin alle leerscores op het gebied van lezen, fonologie, spellen, schrijven, tekstbegrip, rekenen, automatiseren, samenwerking van de ogen, leerstijl(en) en cognitie ruimtelijk inzicht.
  3. Het pedagogische onderzoek, dat inzicht geeft in de pedagogische capaciteiten van de leerling.

Opleiding en studiedagen voor onderwijs- en zorgprofessionals
Voor professionals binnen het onderwijs of de zorg organiseren we lezingen, studiedagen en de opleidingen Expert en Practitioner. Vele remedial teachers, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, logopedisten, psychologen, (ortho)pedagogen, jeugdcoaches en kindertherapeuten werken met deze kennis van het Ojemann Wereldspel binnen praktijk of organisatie.

Ervaring leert dat het zinvol is voor een school (of samenwerkingsverband) als er een bevoegd Expert of Practitioner aanwezig is die de eigen leerlingen kan onderzoeken. Dat scheelt externe onderzoeken inkopen, maar geeft zeker ook directe feedback in het overleg met de leerkracht van de leerling.

Zowel in het basisonderwijs als voortgezet onderwijs kan een bevoegde Expert breder en dieper zicht krijgen op de hiaten van leerlingen in het leerproces, maar ook de spelende sociale en/of emotionele zaken herkennen. Dit geeft een ingang naar gerichte begeleiding en gesprekken..

Studiedag Signaleren Wereldspel
De studiedag `Signaleren met het Wereldspel`geeft inzicht in de achtergronden en theorie van het Ojemann Wereldspel, en je leert de affectieve en pedagogische aspecten te signaleren. Je ontvangt een licentie om het materiaal aan te schaffen en ermee te werken.
Deze studiedag is geschikt voor professionals die de verkregen gegevens van het Wereldspel willen combineren met hun eigen verkregen didactische en/of psychologische onderzoeksgegevens. Ook als teamdag op locatie te boeken, bijvoorbeeld alle IB-ers van een organisatie. Let op: het cognitieve aspect komt deze dag niet aan bod. Daarvoor moet de gehele opleiding EXPERT gevolgd worden.
Voor meer informatie klik hier.

Complete opleiding EXPERT
Voor onderwijsprofessionals is er de mogelijkheid om de opleidingen EXPERT te volgen. Deze leidt op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek met verslaglegging. Zowel het affectieve, pedagogische als het cognitieve aspect komt aan de orde. Het met goed gevolg afronden van de opleiding EXPERT geeft recht op aansluiting en vermelding op de website als aangesloten professional. Voor meer informatie klik hier.

Verkorte opleiding PRACTITIONER
Ben je onderwijs- of zorgprofessional en wil je alleen met het Ojemann Wereldspel leren werken? Dat kan met de verkorte opleiding PRACTITIONER Wereldspel. Voor meer informatie klik hier.